Obchodní podmínky

 

Základní údaje

 

Provozovatel obchodu: HPZ ÚČTO s. r.o.

 

Sídlo společnosti:  č.p. 42, 739 95 Bystřice IČO: 046 18 131

Provozovna (reklamace zboží): Staříčská č.p. 98, 739 25 Sviadnov

Vedená: u krajského soudu v Ostavě, oddíl C, vložka 66077

 

Bankovní spojení:2001092399/2010 (FIO BANKA)  

Email:info@chytredarkylevne.cz

 

1. Všeobecná ustanovení

 

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.chytredarkylevne.cz. Podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod www.chytredarkylevne.cz je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.chytredarkylevne.cz   (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Prodávajícím a zároveň provozovatelem internetového obchodu je společnost HPZ ÚČTO s.r.o., vedená u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66077, se sídlem č.p. 42, Bystřice 739 95, IČO: 046 18 131 (dále jen "Prodávající").  

1.2   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu www.chytredarkylevne.cz (webové rozhrání obchodu), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

1.6 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškeré zboží prezentované na webových stránkách www.chytredarkylevne.cz Prodávajícího je pouze informativní a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Pro objednání zboží je Kupující povinen nejprve vložit objednávané zboží do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a poté vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.chytredarkylevne.cz. Na stránkách firmy www.chytredarkylevne.cz je kompletní přehled dodávaného zboží. Nezaručujeme okamžitou dostupnost všech položek zboží. Každý produkt má svůj údaj o dostupném množství. Pokud nebudeme schopni vyexpedovat Vaší objednávku do 3 dnů ( technické problémy nebo vyprodání atd.,) budete o této skutečnosti neprodleně informováni a zároveň budete seznámeni s přibližnou dodací lhůtou. Kupující v tomto případě může svou objednávku zrušit.

 

Objednávkový formulář ("dále jen Objednávka") obsahuje zejména informace o :

                - objednávaném zboží a jeho množství,

                - zvoleném způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

                - informace o nákladech spojených s dodáním zboží

                - jméně a příjmení Kupujícího, adrese pro doručení, emailové adrese popř. tel. kontakt pro potřeby prodávajícího

                  či dopravce za účelem informování kupujícího o stavu dodání zboží.

2.3  Před zasláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit zadané  vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy

2.4 Pro objednávku, která není v souladu s obchodními podmínkami Prodávajícího či obecně závaznými právními předpisy si Prodávající vyhrazuje právo tuto objednávku odmítnout.

2.5 Prodávající po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce přijetí objednávky. Tímto potvrzením o přijetí Objednávky vzniká smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující

uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti (po domluvě při osobním odběru)

- v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce (Balík do ruky Česká pošta, PPL)

- při dobírce u přepravní společností PPL je možné platit platební kartou

- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího číslo bankovního účtu 2001092399/2010, vedený u společnosti Fio banka, a. s. Millennium Plaza, V Celnici 10 117 21 Praha 1.

 

 

 

3.2 Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání Prodávající si vyhrazuje právo na chyby a změny uvedených cen při změnách dodavatelských podmínek výrobců či ostatních dodavatelů zboží.

3.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud není cena Kupujícím zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že Kupující odstoupil smlouvy.

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu

 

4. Dodací podmínky

4.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu obvykle 2-4 pracovních dní. V případě nemožnosti odeslání zboží dle objednávky (vyprodání atd.), bude Kupující o této skutečnosti informován. V tomto případě může Kupující svou objednávku zrušit.

4.2 V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je Prodávající povinen dodat zboží nejpozěji do 14 pracovních dní od splnění povinnosti Kupujícího uhradit kupní cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu dodání.

4.3 V případě ,že Prodávající nesplní svou povinnost ohledně dodání zboží dle výše uvedených odstavců, Kupující má možnost jej vyzvat k dodání zboží v lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Prodávající zboží v této lhůtě a nedohoudnou-li se strany jinak, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2 Prodávající umožňuje Kupujícímu dodání zboží těmito způsoby:

- osobní odběr (na základě telefonické či emailové domluvy)

- zasláním přepravní společností na místo určené Kupujícím

4.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání do 14 dní

4.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.8 Zboží, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, může být na vyžádání Kupujícího zasláno znovu. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu náklady na dopravu za opětovné doručení.

 

5. Práva z vadného plnění, reklamace

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.3 Kupující má právo reklamovat zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, není-li sjednáno jinak.

5.4 Podmínkou pro uplatnění záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil daňový doklad prodávajícího na dodané zboží společně s dokladem o jeho zaplacení popř. záruční list (pokud je součástí dodávky). Bez předložení těchto dokladů nebude Kupujícímu záruka uznána.Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího, to znamená v kompletním balení (například dálkový ovládač, instalační médium CD,DVD, zařízení, krabice, přiložené propojovací kabely, redukce).

5.5 Reklamované zboží zasílejte na adresu Staříčská 98, Sviadnov 739 25, nebo kontaktujte Prodávajícího na emailové adrese info@chytredarkylevne.cz. Zboží k reklamaci musí být dodáno kompletní stejně tak jako bylo dodáno při prodeji. Obsahuje-li přístroj plombu nesmí být tato plomba poškozena. V případě nekompletního zboží či porušení si Prodávájící vyhrazuje právo reklamaci neuznat.

5.6 Prodávající neodpovídá za případné vady výrobky, ktere vzniknou v zákonné době důsledku opotřebení nebo jeho nesprávného používání.

5.7  V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na výměnu vadného výrobku za bezvadný, anebo právo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

5.8 V případě neúspěšné reklamace Prodávající dodá Kupujícímu odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa (dále jen jako „Osobní údaje“).

6.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

6.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám

6.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů

6.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

6.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chytredarkylevne.cz

7.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující je povinen zboží vrátit pojištěnou zásilkou ne na dobírku na adresu provozovny. V případě zaslání na dobírku zboží nebude převzato. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Kupující nemá nárok na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil. Dle zákona jsme oprávnění účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

7.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek tak jak mu byl zaslán v původním obalu a bez známek použití. Je-li dárek použit, prodejce vyčíslí cenu dárku, která bude následně od vrácené kupní ceny odečtena po předchozím vyrozumění zákazníka.

7.8. Podmínky vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů:

• zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

• nesmí být použité (užívání viditelné, softwarové úpravy, porušené plomby výrobce, nálepky apod.)

• musí být nepoškozené

• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

• doklad o koupi

• zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato)

• dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část

• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle

• dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží

 

 8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

8.2 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.3 Společnost HPZ ÚČTO s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky se budou vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich uveřejnění.

8.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 28.11.2016.